Kvinnor på Skansen

Skansens miljöarbete

På Skansen arbetar vi kontinuerligt med att miljöanpassa samtliga delar av verksamheten. Vi strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Det innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av förorening. För Skansens verksamhet innebär det:

  • Lagar, förordningar och andra krav som har anknytning till miljöaspekterna utgör den lägsta nivån från vilken miljöarbetet ska bedrivas.
  • Samtlig miljöpåverkan ska minskas till den nivå som är miljömässigt möjlig, antikvariskt möjlig, ekonomiskt rimlig och teknisk möjlig.
  • Miljöpolicyn och miljöhandlingsplanen utgör grunden för fastställandet och uppföljningen av miljömålen samt ska användas som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten.
  • Skansen ska stärka sin roll som folkbildare i frågor rörande miljö och hållbar utveckling vilket även ska speglas i Skansens miljöarbete ut mot gäst.
  • Samtlig personal ska i sitt dagliga arbete handla i enlighet med Skansens strävan att bli en plats som tydligt visar hänsyn till natur och miljö.
  • Miljökonsekvenserna av olika ställningstaganden i den dagliga verksamheten ska beaktas och utredas.

Här kan du läsa Skansens miljöpolicy.

ARRENDATORERNAS MILJÖARBETE

Skansen-Akvariet, restauranger och caféer, tåget och bilbanorna på Skansens område drivs inte av Skansen, utan av arrendatorer. Vi arbetar fortlöpande tillsammans med våra arrendatorer för att miljöanpassa all verksamhet inom Skansens område.

SÄLARNA FÅR MSC-MÄRKT FISK

Våra sälar äter bara fisk som är MSC-märkt och som därmed är fångad med omsorg om havsmiljön. Vi väljer MSC-märkt för att det ska finnas fisk i framtiden. Fisken kommer från ett hållbart fiske och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. MSC-fångad fisk bidrar till ett hav med fler fiskar samt minskad bifångst av andra fiskarter och sjöfågel. Genom MSC får vi även mer forskning och förbättrad förvaltning.

Här kan du läsa mer om MSC.

- LÄS MER -

Minskade utsläpp

Samtliga delar av Skansens verksamhet ska sträva mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Skansen strävar kontinuerligt att minska koldioxidutsläpp och föroreningar i enlighet med nationella målen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

Fossilfritt bränsle på skansen

På Skansen har vi ett stort behov av att använda oss av olika fordon och maskiner för att kunna underhålla och bevara hela Skansens område. Från och med 7 mars 2017 använder vi oss av ett helt fossilfritt drivmedel (EcoPar Bio) istället för diesel – det innebär att vi minskar Skansens CO2-utsläpp från våra bilar, hjullastare och andra maskiner med upp till 90%. De cancerogena delarna i avgaserna minskar också med upp till 90%.

Övergången till ett fossilfritt bränsle för Skansens dieseldrivna fordon och maskiner innebär en utsläppsminskning med ca 30 115 kg CO2/år. Det motsvarar till exempel 93 flygresor mellan Stockholm och Paris, eller 407 bilresor (med en liten bil) mellan Stockholm och Göteborg.

Att vi på Skansen går över från diesel till EcoParBio är en del i uppfyllandet av Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft och Skansens eget: "Vi ska minska koldioxidutsläpp från Skansens alla transporter och resor”.

Mer info om EcoPar Bio

FJÄRRVÄRME

2009 bytte Skansen uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme och bergvärme. Skiftet innebar att Skansens förbrukning av olja minskade med 600 m3 olja på ett år, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 80 procent.

- LÄS MER -

Om Skansen

Upp