Information om Skansens vargar och fjällräven

Under de senaste fem åren har Skansen fört en intern dialog och arbetat aktivt med att utveckla djurparkens insatser för artbevarande. Det innebär att Skansen inte längre kommer att ha varg i djurparken. Det har varit ett mycket svårt beslut att ta bort vargen från Skansen när det saknas möjlighet att placera ut dem i naturen eller genomföra en omplacering till annan djurpark. Skansen har utifrån en samlad bedömning tyvärr varit tvungna att fatta beslut om att avliva vargarna. Vargarna avlivades med veterinär närvarande. Det är aldrig önskvärt, eller Skansens första alternativ, att avliva djur.

​Vanliga frågor & svar

Varför avlivades vargarna?
Skansen har beslutat avliva vargarna eftersom vi inte kommer att hålla varg i artbevarande syfte framöver. Vi har försökt att hitta möjlighet att omplacera dem utan framgång.

Varför kunde ni inte omplacera vargarna?
Vi kunde inte hitta någon djurpark som har möjlighet att ta emot vargarna och samtidigt håller den standard som en omplacering kräver.

Varför fick inte vargarna dö en naturlig död?
Djurparkers arbete regleras av djurskyddslagstiftningen i vilken det fastslås att ett djur aldrig får utsättas för onödigt lidande. När ett djur självdör har det ofta föregåtts av en lång tids lidande. Det strider mot djurparkslagen och är aldrig önskvärt.

Vad menar ni med att Skansen fört en dialog om detta i fler år?
Dialogen om hur vi ska utveckla Skansen till att arbeta mer aktivt med artbevarande har pågått i många år. Den har förts internt liksom med universitet, forskningsinstitut och andra djurparker internationellt och nationellt. Samtal om Skansens framtida arbete med varg har aktivt förts under de senaste 1 - 2 åren. I de samtalen har frågan om huruvida Skansen kan fortsätta hålla varg i artbevarande syfte förekommit. Beslutet att avliva vargarna fattades under förra veckan.

Kommer ni att avliva fler djur?
Vi kommer inte att avliva fler djur i och med denna omflyttning.

Hur arbetar Skansen med biologisk mångfald och insatser för artbevarande?
Skansen har tillsammans med andra djurparker i Sverige och Europa ett stort kunnande och erfarenhet av artbevarande och hållande av djur i små populationer. Artbevarande är beroende av ett gemensamt arbete mellan djurparker och andra organisationer. Ett antal djurarter hade varit utrotade helt i naturen idag om inte artbevarandearbetet i djurparkerna funnits.

Varför har Skansen en djurpark?
Stiftelsen Skansen har genom stiftelsestadgarna till uppdrag att arbeta med folkbildning, pedagogik och verksamhet för bevarande av natur och kultur. Där är djurparken en viktig del av Skansens uppdrag och arbete.

Varför tillåter ni att det föds djur om de sedan avlivas?
Djuren ska ha möjlighet att utföra sina artegna beteenden, där den starkaste drivkraften är reproduktion. Djurens naturliga beteenden är utgångspunkt i det arbete som bedrivs. Avel är också en förutsättning för att bibehålla god genetisk variation hos de olika arterna, det är en del i arbetet med artbevaring.

Att avla och avliva är en naturlig del i arbetet med djurvälfärd och artbevarande. Alla djurparker är reglerade av lagar och förordningar på nationell och internationell nivå. Verksamheten dokumenteras och alla ärenden om djur som avlivas registreras hos ansvariga myndigheter.

När kommer vi kunna se fjällräv på Skansen?
Vi siktar på våren 2022.

Hur kommer det bli för fjällräv när den kommer till er?
Den kommer få det bra här på Skansen och vi ser mycket fram emot att börja arbeta med fjällräv. Det behövs göras insatser för dess fortlevnad och tillsammans med andra aktörer menar vi att vi kan vara med och göra skillnad.

Kommer ni att placera ut fjällräven i framtiden?
I ett inledande skede kommer Skansen, tillsammans med andra djurparker i Sverige, bygga upp en sund reservpopulation av fjällrävar inom djurparkerna. På sikt är ambitionen att hitta möjligheter att bidra till den vilda populationen.

Kommer ni att ta in fler hotade arter?
Vi utvärderar kontinuerligt den möjligheten och utvecklingen av vår djurpark.

Skansen utökar sitt arbete med artbevarande insatser

Information och utbildning är en viktig del av arbetet och vi vill verka för att göra mer där vi har möjlighet. Att tydligare verka för biologisk mångfald och insatser för artbevarande är en viktig strategisk riktning för Skansen som också ligger i linje med de Globala målen för hållbar utveckling samt att verka för att skydda och förebygga utrotning av hotade arter. Dialog har förts tillsammans med professionella partners inom näringsliv, ideell sektor, forskningsinstitut och universitet.

Fjällräven fridlystes i Sverige år 1928 men återhämtade sig inte, utan fortsatte att gå tillbaka och kring 2000 beräknades det endast finnas 40-60 individer. Sedan dess har bevarandeåtgärder som stödutfodring och jakt på rödräv tillsammans med en period med gynnsamma lämmelcykler bidragit till att fjällrävs populationen ökat. År 2021 bedömdes det finnas ungefär 470 vuxna fjällrävar i Scandinavien. Skansen har valt att börja arbeta med fjällräv för att uppmärksamma fjällrävens utsatta situation och på sikt finna olika vägar att bidra i arbetet för att bevara fjällräven.

Skansen utvärderar kontinuerligt vilka djurarter som bör hållas i parken och besluten grundar sig i en samlad bedömning av många faktorer bland annat möjlighet till att arbeta med artbevarande, djurvälfärd och den pedagogiska betydelsen.

När Skansen ska börja arbeta med fjällräv innebär det bland annat att några djur på Skansen kommer att flytta inom parken. Fjällräven kommer att flytta in i nuvarande järvhägn. Järvarna kommer att flytta till lodjurshägnet och lodjuren kommer att ta över Skansens varghägn.


Nyheter

Upp