Vinterväxter, Skansen

Vision & uppdrag

Skansens vision är att friluftsmuseet ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla.

Vision
Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla.

Uppdrag
Friluftsmuseet Skansens uppdrag är att, med gästen i centrum:

  • ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till samtiden och med sikte på framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en grund i verksamheten.
  • gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak från 1700-talet och framåt, utifrån dokumenterad kunskap och så trovärdigt som möjligt. Skansen ska vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål, växt- och djurarter. Skansen ska vidare bidra till bevarandet av;
    a) mångfalden i det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, seder, traditioner och hantverk samt
    b) biologisk mångfald med betoning på nordiska djur och växter.
  • vara en engagerande och lustfylld nationell mötesplats och en politiskt och religiöst obunden arena för en mångfald av kulturyttringar. Skansen ska vårda och utveckla anläggningen som kultur- och naturmiljö. Skansen ska vidare skapa goda förutsättningar för alla gäster, oavsett ålder och bakgrund, att mötas.

Uttrycket ”med gästen i centrum” är ett gästlöfte som innebär att:

  • Skansen ska befästa och utveckla sin ställning som uppskattat besöksmål för en stor och bred publik, i alla åldrar och från alla nationer.
  • Skansens gäster ska alltid mötas av ett mångsidigt utbud av högsta kvalitet och ett gott mottagande. Efter avslutat besök ska våra gäster vara nöjda och vilja rekommendera ett Skansenbesök till andra samt själva vilja komma tillbaka.
  • Alla Skansenmedarbetare ska sätta gästen i centrum och aktivt bidra till nöjda gäster.

Inom ramen för uppdraget ska Skansen, utan att göra avkall på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa en ekonomi som möjliggör egen utvecklingskraft. I detta ingår ett aktivt deltagande i ett varierat nationellt och internationellt samarbete.

Verksamheten

Skansens verksamhet regleras i Stadgar för Stiftelsen Skansen, vilka fastställdes av regeringen den 15 april 1993. Skansen finansieras av entréintäkter, donationer från företag, privatpersoner och stiftelser samt genom bidrag från Kulturdepartementet.


Om Skansen

Upp