Djuren på Skansen-Akvariet

Häng med till Skansen-Akvariet och upplev allt från regnskog till korallrev. Här får ni får lära er mer om de olika miljöernas biologiska mångfald och hur djuren anpassar sig till sina livsmiljöer.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasiet

Bokning & Info

Tidsåtgång:

1 tim

Pris:

1050 kr + 25 kr/pers

Skicka förfrågan här

På Skansen-Akvariet får eleverna besöka olika miljöer och upptäcka mångfalden av de djur som lever där. Vi lär oss om de utmaningar som djuren möts av och vilka smarta lösningar de har utvecklat som anpassning till de olika miljöerna.

Lektionen avslutas hos boaormen där ni får lära er mer om den och, om ni vill, klappa. Visningen anpassas efter grupp och önskemål.

Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Förskolan

I förskolan försöker vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för den breda variation av djur och djurgrupper som vi hittar på Skansen-Akvariet. Vi följer barnens intresse och anpassar lektionen efter gruppen så att barnen får med sig en positiv syn kring djur och natur.

Utdrag ur läroplanen för förskolan.

 • En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.
Centralt innehåll

F-klass–Åk3

I F-klass–Åk 3 försöker vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för den breda variation av djur och djurgrupper som vi hittar på Skansen-Akvariet. Vi tar reda på hur djuren är anpassade till sina miljöer som till exempel varför surikater har en spejare, varför pilgiftsgrodor är så färgglada men också vad världens giftigaste orm äter.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll

Åk 4–6

I Åk 4–6 tar vi upp begrepp som ekologi, ekosystem och anpassningar när vi tillsammans upptäcker den biologiska mångfalden på Skansen-Akvariet. Eleverna lär sig kring olika miljöer och hur djuren utvecklat unika anpassningar för att överleva på dessa platser som till exempel sengångarens kamouflage eller pilgiftgrodornas sätt att signalera att de är giftiga. Vi pratar också om hur människan påverkar naturen men även hur vi är beroende av friska och välmående ekosystem.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Centralt innehåll

Åk 7–9

I Åk 7–9 tar vi upp begrepp som ekologi, ekosystem, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Under lektionens gång möter vi en bred biologisk mångfald kopplat till olika livsmiljöer. Fokus är hur djuren har anpassat sig till dessa miljöer men även hur den mänskliga faktorn påverkar idag. Vi diskuterar kring arters försvinnande samt vilket ansvar vi människor har att bevara dessa arter och miljöer.

Skolprogrammet berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
 • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.
Centralt innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi väldigt mycket efter gruppen och vilket program man läser. Vi utgår från den biologiska mångfalden som finns på Skansen-Akvariet. Utöver att lära oss mer ingående kring olika djurs anpassningar till olika typer av livsmiljöer väver vi även in frågeställningar kring biologisk mångfald och människans påverkan på naturen. Vi diskuterar kring arters försvinnande samt vilket ansvar vi människor har att bevara dessa arter och miljöer.

Kopplingar till olika kursplaner:

 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor och bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
 • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk).
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp