Tottieska gården, Skansen

Mål med insamlingsprojekten

Här kan du läsa mer om ändamålskriterierna samt styrning och användning av de insamlade medlen.

Tillgångarna utgörs av de pengar som inkommit genom Skansens upprop, insamlade och tillskjutna medel i övrigt, samt eventuell avkastning. Insamlade medel används till minst 80 % för att stötta det valda projektet. Resterande 20 % används för att analysera och utveckla nya projekt som kan vara relevanta för arbetet med utvecklingen av våra insamlingsprojekt. Inom denna ram får medlen även användas till administrativa projektkostnader samt för internationella samarbeten. De insamlade medlen hålls på separat konto skiljt från Skansens löpande verksamhet. 

Kulturhistoriska projekt och bevarande och utveckling av kulturhistoriska miljöer

Insamlingsprojektet har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till verksamhet som syftar till att berika och utveckla våra kulturhistoriska miljöer utöver linjeverksamhet och/eller stötta kunskapsöverföring i hur man utvecklar kulturhistorisk kunskapsöverföring utifrån Skansens berättarmodell.

Exempel på insamlingsändamål
• Berika de kulturhistoriska miljöerna på Skansen med historier och föremål från aktuell tid.
• Stödja internationella utbildnings/utvecklingsprojekt som syftar till att bedriva kulturhistorisk verksamhet utifrån Skansens berättarmodell kopplat till utveckling som pågår i andra länder (förändrat jord/lantbruk, skogsskövling, människors flytt till staden, rent vatten för bättre hälsa, industrialisering osv…)
• Stödja forskningsprojekt som syftar till att öka vår kunskap kring kulturhistoriska miljöer och utveckling av historiska berättelser.

Förvaltning och styrning av insamlade medel
Styrning och förvaltningen av insamlade medel sköts av chefen för Skansens kulturhistoriska verksamhet.

Foto: Marie Andersson

Artbevarande och biologisk mångfald

Insamlingsprojektet har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till verksamhet som syftar till att främja arbete med artbevarande av i första hand Nordiska arter. Projektet kan dock stödja andra projekt som är direkt eller indirekt kopplade till Skansens djur nationellt eller internationellt.

Exempel på insamlingsändamål
• Stödja bevarandeprojekt som har direkt anknytning till Skansens djurkollektion.
• Stödja bevarandeprojekt som är länkade till våra djur t.ex. hotade björnpopulationer som inte finns på Skansen men som är en hotad art.

Förvaltning och styrning av insamlade medel
Styrning och förvaltningen av insamlade medel sköts av chefen för Skansens zoologiska verksamhet.

– Läs mer –

Upp