Röster om Östersjön - Katarina Wahlström

Katarina Wahlström är arkitekten bakom det nya kunskapscentret på Skansen och har följt processen från när det var Östersjötema till att det blev Baltic Sea Science Center.Katarina Wahlström kom in i projektet på ett tidigt skede våren 2014. Hon har varit från första idéskiss till bygghandling och färdigställandet. Så här berättar hon om sin egen bakgrund, företaget KAWA och projektet.

-Sedan 2003 driver jag KAWA arkitektur AB. Innan jag startade egen verksamhet var jag anställd på arkitektkontor både i Stockholm och i Schweiz. Min utbildning har jag från Bergen Arkitekthögskola i Norge och KTH Arkitektur, Stockholm samt post graduate vid Kungliga konsthögskolan Arkitektur. Jag har också undervisat och varit gästkritiker på KTH arkitektur.

Som ansvarig arkitekt på KAWA driver jag varje projekt från början till färdigställande. KAWA´s projekt omfattar ofta ett helhetsåttagande med analys, programutredningar, konceptuellt arbete, planering och projektering samt uppföljning till färdig byggnad för både privata och offentliga beställare.

Vad är din relation till Östersjön?
-Mitt stora intresse för Östersjön är grundat från barndomens somrar i Stockholms skärgård och under många års aktiv segling i Östersjön. Både längs Sveriges, Finlands och Danmarks kuster. Jag har på nära håll märkt av Östersjöns utveckling med t ex algblomning som blivit ett ökat problem. Många projekt jag arbetat med under åren har också kommit att handla om, eller är belägna i, Östersjöns kustlandskap.

Hur började projektet Baltic Sea Science Center för dig?
-Projektet var från början en landskapsuppgift där Topia Landskapsarkitekter hade i uppdrag att ta fram nya idéer för den tidigare anläggningen för sjölejon och flamingos som länge stått tom. Tankar på en anläggning med anknytning till Östersjön hade funnits ett tag hos ansvariga på Skansen men nu började tankarna bli mer konkreta. Ett kunskapsråd med Skansens zoologer och pedagoger samt forskare från SLU, Östersjöcentrum och BalticSea2020 hade börjat ta form.

När idéprojektet började inkludera en mindre byggnad kontaktades jag av Martha Hedin på Topia. KAWA anlitades då som arkitekt och underkonsult till Topia.

KAWA och Topia fick i uppdrag av Skansen våren 2014 att arbeta fram en programskiss, som skulle ligga till grund för att söka finansiering. Vi såg då en potential för, och behov av att skala upp, projektet, att ge det ett än mer attraktivt innehåll med mer yta för pedagogisk verksamhet i linje med Skansens önskemål.

Efter en presentation av KAWA och Skansen för BalticSea2020 och lite vidarebearbetning tillsammans med Topia och Kunskapsrådet, bland annat kring innehåll och budskap i utställningarna, blev det klart att BalticSea2020 gick in som huvudfinansiär. Projekteringen av ramhandling kunde så påbörjas hösten 2015.

Efter upphandling kontrakterades Sh bygg för en totalentreprenad i samverkan med Skansen. KAWA och Topia anlitades då av Sh bygg liksom övriga konsulter för fortsatt projektering till bygghandling.

dekonstruktion_shbygg.JPG#asset:18156


Hur ni tänkt om projektet?
-Det har varit fantastiskt att få vara med och skapa ett projekt med ett så intressant och viktigt innehåll och det på en av Sveriges mest besökta publika platser. Östersjön är något vi värnar om och som vi har levt nära sedan vi var barn.

Det är också intressant att få vara med från grunden och skapa innehållet för anläggningen tillsammans med Skansen, Kunskapsrådets forskare och sakkunniga inom akvarier och Östersjöfrågor. Det har varit ett spännande arbete med helheten i fokus från design av rum för utställning och pedagogisk verksamhet till akvarieutformning.

Byggnadsutformningen har utgått från det specifika innehållet och den yttre gestaltningen är anpassad till omgivningen. Det har verkligen var ett spännande och givande samarbete under hela processen.

Hur tänkte ni när ni designade anläggningen?
-Arbetet började med en grundlig analys av plats, hur det var tänkt att verksamheten skulle fungera och med vilka förutsättningar. Sen följdes det av ett gediget programarbete där vi tillsammans med Skansen tydliggjorde programinnehåll parallellt med disposition av anläggningens olika publika och interna delar.

Förutsättningar var att det var en infilltomt i en kulturhistorisk miljö med stora krav på att rymma mycket verksamhet och komplex och ytkrävande teknik på en relativt liten yta. Infilltomten var den tidigare anläggningen Sjölejonterrassen, mellan Skansen-akvariet och Tivoliområdet Galejan, en anläggning med dammar, trappor och terrasser som var i eftersatt skick och avstängt under längre tid.

Den kulturhistorisk miljön från 1960-talet är en del av parkanläggning på Nedre Solliden som skapades av Holger Blom och som även består av det gamla Elefanthuset och Tropikhuset, numera Aphuset. Det är en tomt med stora nivåskillnader, ca 10 m höjdskillnad, med gångstråk som löper runt tomten.

Vi har utformat centret så att man kan hitta olika vägar att uppleva den på. Tomten ligger i en slänt där vi ritat byggnaden som ett 3D-pussel, som på olika sätt ansluter mot omgivningen. De olika nivåerna bygger vidare på den tidigare anläggningens struktur med olika terrasseringar och skapar fem olika nivåer varav en ligger under mark.

bsscmedutsikt_shbygg.JPG#asset:18153


När det gäller den yttre gestaltning har vi utgått från Nedre Sollidens och den befintliga anläggningens betongarkitektur. I utformningen tar vi upp de grova materialen, platsgjuten betong och trä, som kommer gråna med tiden, tillsammans med glas som nutida tillägg. Vi bygger vidare på ett enkelt, men nutida formspråk.

Vi har tagit utgångspunkt i en del byggnadselement från den tidigare anläggningen som varit viktiga och tongivande för utformningen. Ett exempel är portikmuren där entrén till akvariet är placerad.

Byggnaden kan materialmässigt delas horisontellt i tre olika delar med en sockelvåning av platsgjuten brädgjuten betong, en uppglasad mellanvåning som vetter mot ett gårdsrum och två övre delvis utkragande husvolymer av trä med en mellanliggande terrass.

Hela byggnaden omfattar ca 2000 m2.

halvvagsuppe_shbygg.JPG#asset:18154


Invändigt återknyter materialvalet återigen till den tidigare anläggningen med väggar, trappor, hisstorn och schakt av obehandlad platsgjuten betong. Sjölejonterrassens trappa och terrasseringen i betong var en utgångspunkt och utgör ett viktigt fundament i utställningsbyggnaden.

Nedersta planet ligger under mark med en stor del i dubbel våningshöjd. Här finns tre stora akvarier med olika tema – Rovfisk, Bytesfisk/Stimfisk och Nära kusten, samt Habitatakvarier och utställningar kring dem.

På entréplan Nedre Solliden finns huvudentrén till akvariet, skötselutrymmen för akvarier och tekniska utrymmen. På gårdsplanet i nivå med Galejan finns ett uppglasat gårdsrum som innehåller cinematek och utställningsrum med temat Längs Kusten - om livet kring Östersjön.

De översta planen med de två huskropparna innehåller utställningar med olika tema kring problemområden för Östersjön och biologilaboratorium för skolklasser och andra bokade grupper.

Byggnaden är utformad så att man kan göra en labyrintisk vandring med många olika karaktärer av rum anpassade till de olika utställningarna.

bssctarform_shbygg.JPG#asset:18155


Vilka var utmaningarna med projektet?
-Med ett så rikt programinnehåll på en liten tomtyta har varje kubikmeter verkligen behövt utnyttjas. Programinnehållet och teknikutrymmen har också utökats under projektets gång.

Det är en komplex byggnad och vi haft fördel av att arbeta med 3D-projektering. Det har många gånger varit avgörande för att kunna kommunicera med projekteringsgruppen och med beställare samt entreprenör.

Akvarier och andra teknikkrävande ytor gör detta till en tekniktung byggnad, där många delar utgör korrosiva miljöer som bland annat påverkar materialval.

De många olika nivåerna har varit en utmaning med hänsyn till att få byggnaden tillgänglig för alla. Det har lösts med genomgångshissar och ramper.

Vad som var roligt med projektet?
-Det nära samarbetet med alla inblandade från början till slut - Skansen, BalticSea2020, Kunskapsrådet, projektörer och Sh bygg. Att få skapa en publik byggnad med ett så komplext och intressant programinnehåll och det på Skansen. Det här är lite av ett drömprojekt.

Vad har varit oväntat eller överraskande?
-Jag hade inte en aning om hur mycket tekniska utrymmen som krävs för att driva ett akvarium men det framkom tidigt i processen med hjälp av inkopplade akvarieexperter och diverse studiebesök bakom kulisserna på olika akvarium.

Hur vill du se BSSC fungera?
-Jag hoppas att byggnaden ska fungera väl för sitt specifika programinnehåll och samtidigt vara generell för att kunna förändras med olika uppdateringar och nya utställningar över tid. Att det skall bli ett spännande och lärorikt center för besökare och en inspirerande arbetsplats att undervisa i för Centrets pedagoger.

Jag hoppas att besökaren ska få en fin upplevelse och ny kunskap om Östersjön. En upplevelse som förhoppningsvis väcker intresse och nyfikenhet att ta reda på mer och gärna att besöket leder till fortsatta diskussioner kring specifika Östersjöfrågor, men även kopplat till frågor och problem kring miljö och klimat generellt. Att besökaren får möjlighet att reflektera över vad vi alla kan göra för att minska belastningen och tänka innovativt för att vända utvecklingen. Många unga är redan engagerade i de här frågorna idag.

Förhoppningsvis kommer det att bli en attraktiv plats för skolor att lägga del av sin undervisning kring miljö, ekologi och kretslopp mm och med Östersjön som studieområde. Sen hoppas jag att många skolklasser kan få möjlighet att boka biologilabbet med Skansens pedagog. Ett rum som dessutom har en fantastisk utsikt mot Östersjön. Jag skulle själv gärna delta i undervisning där en dag.

Sen ska det ska bli spännande att se hur byggnaden förändrar sig när nästa lager med utställningar faller på plats.


Röster om Östersjön

Upp