En utter

Frågor och svar om djurparken på Skansen

Vi på Skansen får ibland frågan om varför vi håller vilda djur här när djur borde leva fria ute i naturen. Svaret är att det finns många skäl till varför vi väljer att ha vilda och tama djur samlade i vår djurpark, bland annat så handlar det om artbevarande.

Visenter med kalv

Visste du att

25 % av jordens däggdjur hotas av utrotning och visenterna skulle ha varit helt utrotade om inte de funnits i djurparker.

Frågor och svar om Skansens djurhållning

Djurhållning och viltvård är frågor som kan väcka starka känslor - positiva och negativa. Det kan vara jägare kontra de som inte vill ha jakt. Förespråkare för ekologisk djurhållning kontra de som kanske inte vet så mycket om hur djur i köttindustrin behandlas. Det händer även att människor ifrågasätter djurparkernas rätt att hålla vilda djur i hägn.

Det finns flera skäl till varför vi väljer att ha vilda djur och tamdjur samlade i en djurpark och här svarar vi på några av de frågor vi ibland får kring Skansens djurhållning.

Har du fler frågor kring Skansens djurhållning? Skicka dina frågor och funderingar via e-post till info@skansen.se

Varför har vi djur i djurparker?

Artbevarande

Djurparker arbetar inom olika bevarandeprojekt och syftet med dessa varierar. För en del projekt är syftet att hålla en sund population med djur som kan fungera som genbank för framtida behov. För andra kan det vara att återintroducera en art i naturen på en plats där de tidigare funnits men av olika anledningar försvunnit. Flera av Skansens djur ingår i olika bevarandeprojekt, till exempel järv, vitryggig hackspett och visent. Skansen har under alla år bidragit med djur till olika återintroduktionsprojekt. I moderna tid har vi bland annat bidragit med visenter till Rumänien och uttrar till Holland. Läs mer om artbevarande på Skansen.

En annan viktig uppgift för djurparker är att hålla med genbanker av svenska lantraser som blivit sällsynta. Bland Skansens lantraser finns linderödssvin, fjällnära kor, gutefår med flera. Bevarande kan även handla om att samla in pengar till bevarandeprojekt som sker i naturen, skicka personal med expertkompetens samt att bidra med erfarenhet och kompetens kring hantering av vilda djur.

Vi tror att djurparker behövs och att djurparkernas roll kan bli ännu viktigare i framtiden när vissa djurs miljöer reduceras eller inte längre finns. 25 % av jordens däggdjur hotas av utrotning och visenterna skulle ha varit helt utrotade om inte de funnits i djurparker.

Fjällnära kor med sina kalvar
Fjällnära kor med sina kalvar |

Rehabilitering av vilda djur

En annan form av bevarande är att ta emot vilda djur för rehabilitering. Under de senaste åren har Skansen bland annat tagit emot ägg från berguv som kläckts i maskin. Ungarna släpps ut i naturen när de är flygfärdiga och kan jaga själva. Äggen har hittats bland annat på byggarbetsplatser, där boet är i vägen. Efter tillstånd från Länsstyrelsen får Skansen ta hand om äggen istället för att de inte tas omhand alls. I ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen har vi fram till och med 2017 också släppt ut närmare 60 berguvsungar som är födda på Skansen.

Även sälkutar har rehabiliterats och släppts ut igen.

Berguvsungar
Berguvsungar |

Vi informerar och väcker intresse för djur och natur

På Skansen håller vi till största delen svenska djur. Här vill vi skapa ett intresse och sprida information om arterna, deras miljö och koppling till människan. Många barn skulle aldrig få möjlighet att se vilda djur i verkligheten om de inte såg dem i djurparker. Många stadsbarn skulle aldrig ens få träffa en ko eller kanin om inte Fäboden och Lill-Skansen fanns på Skansen, det gäller även många vuxna. Djurparkerna har därför en folkbildande roll då mötet med djur ofta väcker intresse och nyfikenhet att lära sig mer. Med ett ökat intresse och större kunskap kan fler människor engagera sig i frågor som rör djur och natur, som i slutänden kan främja vilda djurs fortlevnad i det fria.

Lodjur på Skansen
Lodjur på Skansen |

Kan vi som besöker Skansen få se de vilda djur som ni rehabiliterar?

De vilda djur som vi rehabiliterar tillhör inte Skansen och vi får bara visa djur som vi har tillstånd för men ibland lägger vi ut bilder på de djur vi rehabiliterar på vår Facebooksida och på Instagram.

Vi har tillstånd att rehabilitera djur för att sedan släppa ut dem igen. Djur som av någon anledning inte går att släppa tillbaka måste vi söka tillstånd för, för att få behålla i vår eller annan djurpark, och visa offentligt.

Har älgarna ett för litet hägn?

Älgarnas hägn är uppdelat i flera hagar med mellanliggande smala passager där älgarna kan passera så älghägnet upplevs ibland mindre än vad det egentligen är. När djurvårdarna sköter om älgarna flyttas djuren mellan hagarna så att djurvårdarna kan arbeta där älgarna inte befinner sig för tillfället. Under älgarnas parningstid på hösten kan älgtjuren bli mycket energisk och då kan älgkorna välja att undvika tjuren genom att gå genom vissa passager där älgtjuren med horn inte kan passera.

Alla djur på Skansen hålls i anläggningar som är anpassade för respektive art och i så naturliga sociala grupper som möjligt. Vi arbetar mycket med så kallad miljöberikning, där syftet är att djuren ska få utlopp för sina naturliga beteenden, kontroll över sin omgivning och ges olika valmöjligheter. När det till exempel gäller älgarna har vi som mål att få dem att röra sig och utnyttja hela hägnet i större utsträckning. Björnarna får sin mat utspridd i sitt hägn så att de får ägna mycket tid till att leta efter den. Lodjuren får skinn upphängda i bungy jump-linor så att de får rycka och slita i dem, och sälarna får sin fisk i korgar så att de måste pilla ut dem.

Älgkalvar
Älgkalvar |

Släpper ni ut djurungar som föds på Skansen i naturen?

Det händer att djur som föds på Skansen släpps ut i naturen, men det sker då inom ramen för de olika bevarandeprojekten. Flera av arterna som hålls på Skansen klassas i nuläget inte som hotade i Sverige och flera av dem bedrivs det jakt på årligen, i syfte att hålla ned antalet individer i naturen.

Låter ni djuren få ungar om det inte finns ett garanterat utrymme för dem sedan?

Att para sig, vara dräktig, föda ungar och sedan ta hand om ungarna är viktiga naturliga beteenden som vi vill att våra djur ska få utlopp för.
De flesta djur som föds på Skansen kan omplaceras till andra djurparker, och tamdjur även till privatpersoner med genbanker. Ibland föds det dock fler djur än vad som är möjligt att omplacera, särskilt djur som får många ungar som till exempel vildsvin, som då tyvärr måste avlivas.

Djur som dör på Skansen tas alltid om hand på något av följande vis; skickas till obduktion, destrueras eller används som foder till våra rovdjur.

Hur kan generna avgöra vilka djur som avlivas?

Alla de djur vi hanterar ingår inte i bevarandeprogram. På djurparker har man i regel små grupper av varje art och då behöver man ta hänsyn till bland annat genetik för att se till att de håller sig friska. Genetisk variation kan snabbt försvinna om det endast är få avelspar som tillåts fortplanta sig och om deras ungar sedan behålls i samma grupp. Gener kan också snabbt bli överrepresenterade. I djurparkerna behöver man se till att de små populationerna hålls friska och att de djurindivider som föds ska ha ett så bra liv som möjligt.

Att ge djur som vi håller möjlighet att få utlopp för artegna beteenden, såsom att föröka sig, är viktigt. Resultatet av en god djurvälfärd, där bland annat reproduktionsbeteenden tillåts, kan resultera i att det föds fler djur än vad som sedan går att omplacera.


Skansens uppdrag som djurpark

Upp