Klimatförändring

Klimatet har alltid varierat, och perioder med varmare klimat har varvats med kallare perioder. Det stora problemet nu är att förändringen sker så snabbt att miljön, växter och djur inte hinner anpassa sig till förändringarna.

En uppenbar effekt av klimatförändringen är att haven blir varmare. Effekterna kommer att vara tydligast mot polerna. Medelårstemperaturen väntas stiga 3-5 grader i Östersjöområdet till år 2100.

Den största delen av uppvärmningen kommer att ske i norra och östra delarna under vintermånaderna och i de södra delarna under sommarhalvåret. En sådan uppvärmning kommer att ge en förlängning av växtsäsongen med 20-50 dagar i norra Östersjön och 30-90 dagar i de södra delarna vid slutet av seklet.

Klimatförändringarna beror på att människan släpper ut stora mängder växthusgaser, framförallt koldioxid. Utsläppen kommer från vår förbränning av fossila bränslen. Om hundra år kan medeltemperaturen på jorden ha stigit mellan 1 och 6 grader. Redan nu syns effekter av klimatförändringar, inte minst i haven, som också försuras av koldioxiden.

Den huvudsakligen orsaken till utsläpp av koldioxid är förbränning av olja, kol och gas. Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av dessa utsläpp. Koldioxidhalten i haven ökar när koldioxid löses i havsvatten. Kolsyrehalten ökar vilket gör att pH-halten sänks.
Många marina djur och växter bildar skelett av kalk vilket blir svårare i ett surare hav. Det gäller t.ex. koraller, musslor, snäckor, kräftdjur, sjöborrar och vissa växtplankton. Även andra djur och växter påverkas av försurningen vilket ger effekter på hela den marina födoväven.

De här sidorna hämtar faktaunderlag från Havet.nu
Sidan drivs av Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom samarbetet Havsmiljöinstitutet, och i samverkan med webbyrån Azote.

Baltic Sea Science Center

Upp