Berguv på Skansen

Djurparkens uppdrag: artbevarande

Vad är bevarandeprojekt?

Bevarandeprojekt handlar om att antingen hålla en sund population av en art i djurparker för att kunna vara en reserv om det skulle behöva föras ut djur i naturen i framtiden. En del arter har inte någon naturlig livsmiljö kvar och kan därför inte sättas ut i naturen förrän miljön är återställd. Att återplantera djur i det vilda pågår hela tiden med bidrag från djurparkerna världen över. Det kan även handla om att samla in pengar till bevarandeprojekt som sker i naturen, skicka personal med expertkompetens samt att bidra med erfarenhet och kompetens kring hantering av vilda djur. När du besöker Skansen hjälper du oss att bidra till detta. Det, tillsammans med att sprida kunskap om djuret, hjälper oss att behålla vår natur i balans. Vi delar ju på vår planet!

Vi arbetar aktivt med bevarandeprojekt som syftar till att bevara en hotad art. Så mycket som 25 % av jordens däggdjur hotas av utrotning idag. Eftersom alla djur påverkar miljön vet vi att miljön förändras ifall något djur försvinner. Däremot är det svårt att säga exakt hur det påverkar miljön.

Bevarandeprojekt på Skansen

Flera av Skansens djur ingår i olika former av bevarandeprojekt: till exempel utter, järv, och visent. Redan på 1920-talet utrotades den sista fria visenten. Men tack vare ett antal djur i djurparker, bland annat på Skansen, kunde arten räddas i sista stund. Utan bevarandeprojekt och djurparker skulle de alltså ha varit helt utrotade. Redan 1929 släpptes de första visenterna ut i Polen. Sedan dess har Skansen bidragit med visenter till olika återintroduktionsprojekt. Idag pågår fortsatta planer att skicka visenter till återintroduktionsprojekt, nu i Ryssland.

Järv, utter och visent ingår i EAZA:s, Europeiska djurparksföreningens bevarandeprogram. EEP står för EAZA Ex Situ Programme. (europeiska avelsprogrammet för hotade arter). I de programmen samordnas avelsverksamheten för hotade arter i europeiska djurparker. De berguvar som kläcks på Skansen har sedan i slutet av 80-talet släppts ut. Skansen samarbetar numera med Skärgårdsstiftelsen vilket har resulterat i att ett tjugotal berguvar släppts ut i Stockholms skärgård.


Skansens uppdrag som djurpark

Upp