Du är här

Laddar
Skansen informerar
Biologi, Historia
Program på egen hand
Program year: 
f-klass - åk 3
Program year: 
årskurs 4-6
Program year: 
årskurs 7-9
Program year: 
gymnasiet
General information: 

För allas trivsel och säkerhet har 50 skolklasser/fritidshem per dag fri entré till Skansen. Lärare medföljer med fri entré. Under sommarlovet har inga skolklasser eller fritidshem fri entré.
För dig som ska besöka Skansen på egen hand med din skolklass/fritidshem:
Anmäl din klass via formuläret. Ni fyller i ankomsttiden (kl 10-12 eller efter kl 12). Har ni anmält efter kl 12 kan ni inte komma före kl 12 till Skansen. Ni behöver inte intyg, anmälan gäller.

Anmäl er på knappen till höger.

Medhavd matsäck
Vi har ett matsäcksrum som skolor får låna 1 timme för att äta medhavd matsäck. Det ligger bakom Lill-Skansen och kallas för Barnmatsalen. De tider ni kan boka är kl 10.15-11.15, 11.15-12.15, 12.15-13.15 och 13.15-14.15. Ni bokar på bokning@skansen.se

Vi har också ett matsäcksrum för allmänheten som inte går att boka. Det ligger bredvid Skansen Terrassen och heter Paviljong Matsäcken.

 

För att få fri entré till Skansen när du vill gå på egen hand med din skolklass/ fritidshem.
Skansen tipsar
Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Ett rovdjur:
Gråsälen har utvecklats från ett landlevande rovdjur till ett liv i havet. Hur mycket fisk äter en säl? När föder den sina ungar?

En växtätare:
Vi hälsar på hos ”skogens konung”‚ älgen‚ som är Sveriges största landlevande däggdjur. Tappar älgen sina horn varje år? Har det alltid funnits gott om älg i Sverige?

En allätare:
Björnen har en intressant årscykel som bestäms av födoval och livsmiljö. Hur många björnar finns i Sverige? Hur många liter bär äter en björn på en dag?

En rovfågel:
Lappugglan är en av Sveriges 11 arter ugglor. Vad är en spyboll? Jagar lappugglan på dagen eller natten?

 

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (BI)

April-juni och augusti-oktober‚ måndag-fredag, 550 kr

Vi besöker fyra svenska djur och pratar om hur de är anpassade till sina livsmiljöer.

Foto: Marie Andersson
På egen hand & introduktioner
Bild, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Teknik
Program på egen hand
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Kursplan
Samhällsorienterade ämnena
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Yrken och verksamheter. Livsfrågor med betydelsen för eleven, gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

Centralt innehåll i matematik
- Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med användning av nutida och äldre måttenheter.

Program year: 
årskurs 4-6
General information: 
Kursplan
Samhällsorienterande ämnen
- Yrken och verksamheter
- Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Matematik
- Jämförelse, uppskattning och mätning. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Teknik, människa och miljö
- Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Program year: 
årskurs 7-9
General information: 

Kursplan
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Samband mellan tekniska lösningar och vetenskapliga framsteg.
Historia industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, ca 1700-1900.

- Industrialiseringen i Sverige och Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige och olika delar av världen

- Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Program year: 
särskolan
General information: 

Kopplingar till centralt innehåll Samhällsorienterande ämnen
Att leva i Sverige
- Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Centralt innehåll i Matematik, Geometri
- Mätningar av vanliga måttenheter med användning av nutida och äldre metoder.
Centralt innehåll i Teknik, Tekniska lösningar
På Skansen kan vi visa hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid.

Program year: 
SFI

20 och 25 april samt 10 och 19 okt, 200 kr (fullbokat på introduktionerna)

Yrken i staden - med betoning på hantverk och handel

Skansen informerar
Biologi, Historia
Program year: 
förskolan
Program year: 
f-klass - åk 3
Program year: 
f-klass - åk 3
Program year: 
årskurs 4-6
Program year: 
årskurs 7-9
Program year: 
gymnasiet
Program year: 
särskolan
Program year: 
SFI

Nya priser hösten 2017 på våra visningar.

Höstens visningar går att boka fr.o.m 19 april.

Foto: Marie Andersson
F-klass - åk 2 Skapande skola
Historia, Samhällskunskap, Svenska
Skapande skola
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

För f-klass-åk 2

Skolprogrammet är kopplat till det Centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen.
Att leva tillsammans.
-    Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola.
Minnen berättade av människor som lever nu.
Förskolans strävansmål
-    Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 

Skapande skola

I Skapande Skola fördjupar vi Skansenbesöket genom att lägga in extra sinnliga inslag och elevaktiviteter som undersöka, diskutera, reflektera, dramatisera och skapa på olika sätt.
Vi satsar också på mindre grupper och arbetar ofta i halvklass.
Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering. Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.
 

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav. Se exempel på skolsamarbeten med digitalt berättande här >>

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Mars-april (fullbokad) och september-oktober, måndag-fredag 1200 kr

Med stöd av sagans värld, och med utgångspunkt i barnens perspektiv besöker vi Staden.
Hur bodde barnen? Vad lekte de? Vad hade de för kläder?
Fanns det lekplatser och djur?

Biologi
Program year: 
årskurs 7-9
General information: 

Visningen berör följande central innehåll inom biologi:

Lokala ekosystem och hur de undersöks utifrån ekologiska frågeställningar. De lokala ekosystemen i jämförelse med globala ekosystem. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

September-april‚ måndag-fredag, 750 kr

Varför måste man bevara arter när det finns så många?

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap
Program year: 
gymnasiet
General information: 

Väckelse‚ nykterhet‚ klasskamp - runt sekelskiftet 1900 opponerade sig frikyrkorörelsen‚ nykterhetsförbunden och arbetarrörelsen mot överheten och samhällsordningen‚ mot bristen på medborgerliga rättigheter och mot den materiella och sociala nöden. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Demokrati! är ett besök för gymnasiet med utgångspunkt i historien om Sveriges väg mot demokrati. På plats i några av Skansens folkrörelsehus‚ Folkets hus och Nykterhetslogen testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Till besöket hör en enkel lärarhandledning som kan laddas ner Lärarhandledning Demokrati >>


Ur Läroplanen Gymnasiet
- Ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (samhällskunskap A).
- Kunna förstå hur politiska‚ ekonomiska‚ geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället (samhällskunskap A).
- Analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser (historia A).

Mars-maj och september-oktober, 750 kr

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige.

Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Hur gör våra svenska djur för att klara vintern? Somliga flyttar till varmare länder, andra sover bort vintern genom dvala eller vintersömn. Hur får djuren tag på mat när det är snö och kallt samt vad händer med pälsen? Vi känner också på sommar- och vinterpälsar. Första delen av lektionen är inomhus och under den andra halvan går vi ut och besöker några av Skansens djur.


Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.(BI)

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.(BI)

 

November-mars‚ måndag-fredag, 550 kr

Vi lär oss om vad djuren har för anpassningar till vintern. Hur gör djuren för att klara sig när det blir kallt och snö och hur hittar djuren mat.
Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Vilken är Sveriges vanligaste‚ minsta eller största fågel? Vi lyssnar på fågel- och däggdjursläten och tittar närmare på pälsar och horn. Vi ser på hur djur är anpassade att leva i olika miljöer.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (BI)

Program year: 
årskurs 4-6
General information: 
Besökets nivå anpassas för klassen där vi utgår från artkunskap och anpassningar till olika ekosystem och berör begrepp som biologisk mångfald beroende på läroplan.
Program year: 
årskurs 7-9
Program year: 
gymnasiet
Program year: 
särskolan

Hela året‚ måndag-fredag, 550 kr

På Biologiska museet lär vi känna några av våra svenska däggdjur och fåglar

Biologi
Program year: 
SFI
General information: 

På Biologiska museet från 1893 får man en bra överblick över vilka djur som finns i Sverige och vilken natur de lever i. Här sitter fåglarna still och det går att studera såväl en stor havsörn som en liten kungsfågel i detalj. Vi tittar också på bilder från olika delar av Sverige och går igenom vilka olika naturtyper det finns från norr till söder och vilka djur som är vanliga i de olika miljöerna. Vad innebär allemansrätten och vad är en nationalpark? Vi diskuterar också vilka djur som försvunnit från Sverige och vilka som har invandrat.

Hela året‚ tisdag-fredag, 600 kr

På Biologiska museet får du en bra överblick över svenska djur och natur.

Biologi
Program year: 
förskolan
General information: 

En lektion där vi träffar flera av de djur som finns inne på Skansen-Akvariet bl.a. Sengångare, apor, hajar och krokodiler. Givetvis anpassar vi lektionen efter barnens intresse och önskemål utefter vilka djur de vill titta på och lära sig lite om. Vi tar också en tur genom barnens regnskog. Lektionen avslutas hos Akvariets boaorm. Här får ni lära er lite mer om ormar samt, om man vill, klappa och känna på den.

 

September-april‚ måndag-fredag, 550 kr

Här träffar vi de exotiska djuren på Skansen-akvariet t.ex. apor, krokodiler och ormar

Biologi
Program year: 
årskurs 7-9
General information: 
Vi tittar på clownfisken där hanarna kan byta kön och bli honor. Vi går igenom grundläggande etologiska begrepp samtidigt som vi ser på olika djurs beteenden.
Vi avslutar med att eleverna får klappa en boaorm.

 

September-april‚ måndag-fredag, 550 kr

Vem sköter ungarna i dvärgsilkesapans monogama familj? Hur många fruar har en polygam babian? Hur slåss en lemur? Varför ligger krododilen med öppen mun? Hur gör fiskarna när de vill ha hjälp av putsarfisken?

Det var spännande och roligt! Det kändes verkligen som för ungefär 100 år sedan!Elev efter ett besök i Väla skola