Varför finns djurparker?

Du är här

Ibland får Skansen frågan varför det finns ”djur i bur” här. Man kan tycka att djur ska leva fria ute i naturen men det finns många skäl till varför vi väljer att ha djur samlade i en djurpark.

Frågor och svar om Skansens djurhållning

Många människor bryr sig om både vilda och tama djur. Djurhållning och viltvård är frågor som kan väcka starka känslor, både positiva och negativa. Det kan vara jägare kontra de som inte vill ha jakt. Förespråkare för ekologisk djurhållning kontra de som inte kanske vet så mycket om hur djur i köttindustrin behandlas. Det händer även att människor ifrågasätter djurparkernas rätt att hålla vilda djur i hägn. Det finns flera skäl till varför vi väljer att ha vilda djur och tamdjur samlade i en djurpark och här svarar vi på några av de frågor vi ibland får kring Skansens djurhållning. Har du fler frågor kring Skansens djurhållning? Skicka dina frågor och funderingar via e-post till info@skansen.se.
 

Varför har vi djur i djurparker?

Vi informerar och väcker intresse för djur och natur
På Skansen håller vi till största delen svenska djur och det främsta syftet är att vi vill skapa ett intresse och sprida information om arterna, deras miljö och koppling till människan. Många barn skulle aldrig få se ett vilt djur i verkligheten om de inte såg dem på Skansen eller i andra djurparker. Många barn skulle aldrig ens få träffa en ko eller kanin i staden om inte Fäboden och Lill-Skansen fanns. Det här gäller för många vuxna också. Djurparkerna har därför en folkbildande roll då mötet med djur ofta väcker intresse och nyfikenhet att lära sig mer. Med ett ökat intresse och större kunskap kan fler människor engagera sig i frågor som rör djur och natur, som i slutänden kan främja vilda djurs fortlevnad i det fria.

Vi är med och bevarar arter
Djurparker i Sverige arbetar inom olika bevarandeprojekt. Syftet med de olika bevarandeprojekten varierar. För en del projekt är syftet att hålla en sund population med djur som kan fungera som genbank för framtida behov. För andra kan det vara att återintroducera en art i naturen på en plats där de tidigare funnits men försvunnit av olika anledningar. Flera av Skansens djur ingår i olika bevarandeprojekt, t ex utter, järv och visent. De senaste åren har Skansen bidragit med djur till olika återintroduktionsprojekt och skickat visent till Rumänien 2009 och utter till ett projekt i Holland 2007. Ett projekt med visent 2014 kan du läsa mer om här>>

En annan viktig uppgift för djurparker är att hålla genbanker av svenska lantraser som blivit sällsynta. Bland våra lantraser finns linderödssvin, fjällnära kor, gutefår m fl.

Bevarande kan även vara att samla in pengar till bevarandeprojekt som sker i naturen, skicka personal med expertkompetens till bevarandeprojekt, bidra med erfarenhet och kompetens om hantering av vilda djur mm.

Vi tror att djurparker behövs och att djurparkernas roll kan bli viktigare i framtiden när vissa djurs miljöer reduceras eller inte längre finns. 25 % av jordens däggdjur hotas av utrotning och visenterna skulle varit utrotade om inte de funnits i djurparker.

Vi rehabiliterar vilda djur
En annan form av bevarande är att ta emot vilda djur för rehabilitering. På Skansen har vi under de senaste åren bland annat tagit emot ägg från berguv och tornfalk, vilka kläckts i maskin. Ungarna släpps ut i naturen när de är flygfärdiga och kan jaga själva. Äggen hittas på tex byggarbetsplatser, där boet är i vägen. Efter tillstånd från Länsstyrelsen får Skansen ta hand om äggen stället för att de inte tas omhand alls. Även sälkutar har rehabiliterats och släppts ut igen. Fram till 2016 har vi också släppt ut närmare 60 berguvsungar födda på Skansen i samarbete med Skärgårdsstiftelsen. Vi tar då och då även emot skadade vuxna rovfåglar och ugglor som rehabiliteras och som sedan släpps ut efter ringmärkning.

Har älgarna ett för litet hägn?
Älgarnas hägn är uppdelat i flera hagar med mellanliggande smala passager där älgarna kan passera så älghägnet upplevs ibland mindre än vad det egentligen är. När djurvårdarna sköter om älgarna flyttas djuren mellan hagarna så att djurvårdarna kan arbeta där älgarna inte befinner sig för tillfället. Under älgarnas parningstid på hösten kan älgtjuren bli mycket energisk och då kan älgkorna välja att undvika tjuren genom att gå genom vissa passager där älgtjuren med horn inte kan passera.

Alla djur på Skansen hålls i anläggningar som är anpassade för respektive art och i så naturliga sociala grupper som möjligt. Vi arbetar mycket med så kallad miljöberikning, där syftet är att djuren ska få utlopp för sina naturliga beteenden, kontroll över sin omgivning och ges olika valmöjligheter. När det gäller t ex älgarna har vi som mål att få dem att röra sig och utnyttja hela hägnet i större utsträckning. Björnarna får sin mat utspridd i sitt hägn så att de får ägna mycket tid till att leta efter den. Lodjuren får skinn upphängda i bungy jump-linor så att de får rycka och slita i dem. Sälarna får sin fisk i korgar så att de måste pillra ut dem och många andra typer

Låter ni djuren få ungar om det inte finns ett garanterat utrymme för dem sedan?
De flesta djur som föds på Skansen kan omplaceras till andra djurparker och tamdjur även till privatpersoner med genbanker. Ibland föds det dock fler djur än vad som är möjligt att omplacera, särskilt djur som får många ungar som till exempel vildsvin som då tyvärr måste avlivas. Djur som dör på Skansen tas alltid om hand på något av följande vis; skickas till obduktion, destrueras eller används som foder till våra rovdjur. Att para sig, vara dräktig, föda ungar och sedan ta hand om ungarna är viktiga, naturliga beteenden som vi vill att våra djur ska få utlopp för.

Varför kan generna avgöra vilka djur som avlivas?
Alla djur som vi hanterar ingår inte i bevarandeprogram. På djurparker har man i regel små grupper av varje art och då behöver man ta hänsyn till bland annat genetik för att se till att de håller sig friska. Genetisk variation kan snabbt försvinna om det endast är få avelspar som tillåts fortplanta sig och om deras ungar sedan behålls i samma grupp. Gener kan också snabbt bli överrepresenterade. I djurparkerna behöver man se till att de små populationerna hålls friska och att de djurindivider som föds ska ha ett så bra liv som möjligt. Att ge djur som vi håller möjlighet att få utlopp för artegna beteenden, som att föröka sig, är viktigt. Resultatet av en god djurvälfärd, där bland annat reproduktionsbeteenden tillåts, kan resultera i att det föds fler djur än vad som sedan går att omplacera.

Släpper ni ut djurungar som föds på Skansen i naturen?
Det händer att djur som föds på Skansen släpps ut i naturen, men det sker inom ramen för olika bevarandeprojekt. Flera av arterna som hålls på Skansen klassas i nuläget inte som hotade i Sverige och flera av dem bedrivs det jakt på årligen, i syfte att hålla ned antalet individer i naturen.

Kan vi som besöker Skansen få se de vilda djur som ni rehabiliterar?
De vilda djur som vi rehabiliterar tillhör inte Skansen och vi får bara visa djur som vi har tillstånd för.  Vi har tillstånd att rehabilitera djur för att sedan släppa ut dem igen. Djur som av någon anledning inte går att släppa tillbaka måste vi söka tillstånd för, för att behålla i vår eller annan djurpark och visa offentligt. Ibland visar vi de djur vi rehabiliterar på vår Facebooksida och på Instagram.