Skansens miljöarbete

Du är här

På Skansen arbetar vi kontinuerligt med att miljöanpassa samtliga delar av verksamheten. Vi strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Det innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av förorening.

För Skansens verksamhet innebär det:

 • Lagar, förordningar och andra krav som har anknytning till miljöaspekterna utgör den lägsta nivån från vilken miljöarbetet ska bedrivas.
 • Samtlig miljöpåverkan ska minskas till den nivå som är miljömässigt möjlig, antikvariskt möjlig, ekonomiskt rimlig och teknisk möjlig.
 • Miljöpolicyn och miljöhandlingsplanen utgör grunden för fastställandet och uppföljningen av miljömålen samt ska användas som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten.
 • Skansen ska stärka sin roll som folkbildare i frågor rörande miljö och hållbar utveckling vilket även ska speglas i Skansens miljöarbete ut mot gäst.
 • Samtlig personal ska i sitt dagliga arbete handla i enlighet med Skansens strävan att bli en plats som tydligt visar hänsyn till natur och miljö.
 • Miljökonsekvenserna av olika ställningstaganden i den dagliga verksamheten ska beaktas och utredas.
Skansen-Akvariet, restauranger och caféer, tåget och bilbanorna på Skansens område drivs inte av Skansen, utan av arrendatorer. Vi arbetar fortlöpande tillsammans med våra arrendatorer för att miljöanpassa all verksamhet inom Skansens område.

Sälarna får MSC-märkt fisk
Våra sälar äter bara fisk som är MSC-märkt och som därmed är fångad med omsorg om havsmiljön. Vi väljer MSC-märkt för att det ska finnas fisk i framtiden:

 • Fisken kommer från ett hållbart fiske
 • Fisken har fångats med minimal inverkan på havsmiljön
 • Minskad bifångst av andra fiskarter och sjöfågel
 • Vi får mer forskning och förbättrad förvaltning
 • MSC-fångad fisk bidrar till ett hav med fler fiskar!

Här kan du läsa mer om MSC>>